kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » Dokumentacja medyczna »

Dokumentacja medyczna

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przepisami:

 1. Ustawy z dnia lipca o działalności leczniczej
 2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 2069).

 

Szpital zapewnia ochronę danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia oraz wszystkich innych danych zawartych w dokumentacji, o której mowa powyżej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

Na zasadach określonych wyżej cytowanymi przepisami, z uwzględnieniem w szczególności poniższych reguł Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np.: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy,
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem stosowego dokumentu:
  a) rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego;
  b) opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta wskazanej w dokumentacji medycznej. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną oraz jej udostępnienia ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

Formy udostępniania
Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:

 1. do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.,
 2. poprzez sporządzenie i wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej lub wyników badań na nośnikach elektronicznych,
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 5. na informatycznym nośniku danych.

W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa do Szpitala ,,Wniosek o wydanie kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej” – pobierz plik.
Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (parter budynku szpitala pokój nr 6), w Archiwum Zakładowym, w Zespole Poradni Specjalistycznych w godz. od 7:30 do 15:05 lub przesłać na adres Szpitala.
W przypadku planowanego odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji Szpitala, dodatkowo należy złożyć ,,Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej”.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną również:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 3. wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra, organom samorządów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom badawczym, specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli i nadzoru.
 4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 7. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 8. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym właściwych Agencji, 
 10. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
 11. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania,
 12. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 13. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji Zarządu Spółki.
Zasady odpłatności
Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii (wyciągów, odpisów) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. pobiera opłatę.

Szpital nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

 1. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 2. Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 3. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa cennik usług Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.
Sprawy z zakresu udostępniania dokumentacji medycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. prowadzi Archiwum Zakładowe tel. 48 361 35 59, 48 361 48 26.

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-09-01Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-23Łączy nas krew, która ratuje życie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. bierze udział w kampanii społecznej "Łączy nas krew, która ratuje życie",

2017-08-21Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj