kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » Lista oczekujących - leczenie szpitalne »

Lista oczekujących - leczenie szpitalne

INFORMACJA DLA PACJENTA

o możliwości i sposobie zapisania się na  listę oczekujących  na leczenie szpitalne w trybie planowym

w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

 

1.  Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci rozpoczynający leczenie, którym świadczenie zdrowotne nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

2.   Wpisu na listę oczekujących na leczenie szpitalne dokonuje się na podstawie skierowania, po osobistym zgłoszeniu się pacjenta.

3.  Na liście oczekujących nie umieszcza się osób, które posiadają szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj.: kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.      

4.   Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się według kolejności zgłoszeń oraz zgodnie z kategorią medyczną wskazaną przez lekarza kierującego na skierowaniu i potwierdzoną przez lekarza kwalifikującego w szpitalu, lub określoną przez lekarza dokonującego kwalifikacji w szpitalu.

5.   Po dokonaniu wpisu na listę oczekujących, pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania, który dołącza się  do prowadzonej listy oczekujących.      

6.   Pacjent otrzymuje pisemną informację o terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

7.   W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

8.   W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent zgłasza się do lekarza IP/SOR, który ocenia stan kliniczny i określa ewentualnie zmianę kategorii na pilną oraz dokonuje zmiany terminu przyjęcia, zgodnie ze zmienioną kategorią.

9.   W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, pacjent ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie sekretariat danego oddziału.

10.  ZMIANA TERMINU  NA  LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH  może zostać dokonana:

1) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Szpitala, których nie dało się przewidzieć   w  momencie wpisu pacjenta na listę oczekujących (choroba lekarza, remont, awaria sprzętu itp). W takiej sytuacji  Szpital informuje o tym fakcie pacjenta w każdy dostępny sposób, podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy.

2) z przyczyn leżących po stronie pacjenta - gdy pacjent  poinformuje, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, z przyczyn medycznych lub ważnych zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu. W takiej sytuacji, po osobistym zgłoszeniu się pacjenta, ustalany jest nowy termin udzielenia świadczenia zdrowotnego.

11. SKREŚLENIE Z  LIST OCZEKUJĄCYCH następuje w sytuacji gdy:

1) pacjent poinformował o rezygnacji ze świadczenia,

2) Szpital zaprzestaje wykonywania danego zakresu świadczeń, wówczas pacjentowi wydawane jest zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania, celem możliwości zapisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy.

3) w przypadku skreślenia z listy oczekujących, pacjent ma możliwość osobistego odbioru oryginału skierowania.

4) pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie. W przypadku uprawdopodobnienia przez pacjenta, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (względy medyczne lub zdarzenia losowe, na które pacjent  nie miał wpływu). Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie  7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia pacjenta na listę oczekujących, ustala się nowy termin udzielenia  świadczenia zdrowotnego.

 

Informację niniejszą podano do wiadomości publicznej na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484)     

 

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-09-01Oferta pracy dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-08-23Łączy nas krew, która ratuje życie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. bierze udział w kampanii społecznej "Łączy nas krew, która ratuje życie",

2017-08-21Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-04-11Laserowe operacje kamicy nerkowej

  Informujemy, iż w dniu 23 marca 2016r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. pierwszy raz w Radomiu przeprowadzono unikalne operacje kruszenia kamieni moczowych małoinwazyjną metodą wewnątrznerkową, w skrócie nazywaną RIRS (Retrograde IntraRenal Surgery). 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj