kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » lista oczekujących - poradnie specjalistyczne »

lista oczekujących - poradnie specjalistyczne

Informacja dla pacjentów o zasadach prowadzenia  list oczekujących na świadczenia  zdrowotne udzielane przez poradnie specjalistyczne/zakłady Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę.
 2. W przypadku, gdy świadczenie w zakresie AOS nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na  listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 3. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych wymienionych w osnowie Zarządzenia.
 4. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z kryteriami medycznymi oraz w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. W celu uzyskania danego świadczenia pacjent może wpisać się na listę oczekujących  u jednego świadczeniodawcy.
 6. Na liście oczekujących nie umieszcza się osób, które posiadają szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj.: kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.
 7. Na litach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy w zakresie ustalonego planu leczenia. Porady wynikające z ustalonego planu leczenia są uwzględniane przy planowaniu pracy personelu medycznego poradni specjalistycznych/zakładu -  terminarz wizyt.
 8. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych prowadzone są w postaci elektronicznej.
 9. Listy oczekujących  stanowią  integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 10. Listy oczekujących prowadzone są do danej poradni/zakładu, a nie do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w tej poradni/zakładzie.

   § 2

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w AOS dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zespołu poradni specjalistycznych/ zakładów, tj. w godz.  7.30-15.00, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, e-mail lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na podstawie skierowania – w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na jego podstawie. Skierowanie wypełnione zgodnie z §17 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinno zawierać:
 • czytelną pieczęć jednostki kierującej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • nazwę Poradni/nazwę Zakładu do której/którego kierowany jest pacjent,
 • rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem, rodzaj i zakres badania),
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 •  podpis i pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.                                                                                 

     3.  Umieszczanie na liście oczekujących odbywa się według kolejności zgłoszenia, zgodnie z określoną na skierowaniu przez lekarza kategorią medyczną - „pilny” , „stabilny”, która ma wpływ na termin realizacji świadczenia.                                                            

    4. Pacjent zobowiązany jest posiadać oryginał skierowania w dniu zgłoszenia się, w przeciwnym wypadku skierowanie to powinno zostać dostarczone  nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (dotyczy  to pacjentów zapisujących się telefonicznie, e-mailowo lub na podstawie kserokopii skierowania).

    5.  Osoba dokonująca wpisu ma obowiązek pisemnie poinformować pacjenta o terminie udzielenia świadczenia.

    6.  Po dokonaniu wpisu na listę oczekujących, pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania, który dołącza się  do prowadzonej listy oczekujących - w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania.

    7. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie oraz  rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, pacjent ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie rejestrację poradni specjalistycznych/rejestrację zakładu. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, pacjent ma możliwość osobistego odbioru oryginału skierowania, kserokopia skierowania  pozostaje w dokumentacji poradni/zakładu.

    8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia w ramach AOS, a które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy oczekujących,  Świadczeniodawca informuje  pacjenta w każdy możliwy sposób o zmianie terminu i podaje jego przyczynę. Dotyczy to także zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy,  informuje się następnego pacjenta z listy oczekujących o możliwości zmiany terminu na wcześniejszy, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

   9. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (względy medyczne lub zdarzenia losowe, na które pacjent  nie miał wpływu). Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

   10.  W przypadku przywrócenia pacjenta na listę oczekujących, w sytuacji o której mowa w ust.9 , ustala się nowy termin udzielenia świadczenia zdrowotnego.

     11. Wszystkie zmiany na liście oczekujących muszą zostać odnotowane w systemie informatycznym  wraz z określeniem powodu zmiany.

 

§ 3

ZMIANA TERMINU  NA  LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH

 

1. Zmiana terminu może zostać dokonana:

a) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie poradni/zakładu, których nie dało się przewidzieć  w momencie wpisu pacjenta na listę oczekujących (choroba lekarza, remont, zredukowanie części zasobów, awaria sprzętu itp.). W takiej sytuacji  stosuje się odpowiednio §2 ust. 8.

b) z przyczyn leżących po stronie pacjenta - gdy pacjent  poinformuje, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, z przyczyn medycznych lub ważnych zdarzeń losowych, na które pacjent nie ma wpływu. W takiej sytuacji ustalany jest nowy termin udzielania świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe wolne terminy przeznacza się je na przyspieszenie terminów realizacji świadczeń dla pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. Zawiadomienia powinny być kierowane do osób następnych na liście, czyli świadczeniobiorców czekających najdłużej.

§ 4

SKREŚLENIE Z  LIST OCZEKUJĄCYCH

1.  Skreślenie z listy oczekujących następuje w sytuacji gdy:

 1. pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie,
 2. pacjent poinformował o rezygnacji ze świadczenia - rejestratorka odnotowuje ten fakt na kserokopii skierowania oraz w kolejce oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym,
 3. zaprzestaje się wykonywania danego zakresu świadczeń przez poradnie – pacjentowi wydawane jest zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania, celem możliwości zapisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy.
 4. pacjent nie dostarczył oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. 

 

Podstawa prawna:

 

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138)
 3. ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491),
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
 5. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2018-06-18PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ" Na badanie nie jest wymagane skierowanie ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30

2018-06-12 UDZIAŁ NASZEGO SZPITALA W VI PIKNIKU ZDROWIA MOŻEMY UZANĆ ZA SUKCES

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się VI Piknik Zdrowia. Wzorem lat poprzednich Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. czynnie uczestniczył w Pikniku. W naszym punkcie pomiarowo-edukacyjnym można było wykonać pomiar stężenia cholesterolu, stężenia cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

2018-05-25Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

2018-05-24Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz na zakup angiografu fluoresceinowego dla potrzeb Poradni Okulistycznej    

2018-05-18Szpital bez Bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

W dniu 16 maja 2018 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. brał udział w kolejnej, już trzeciej  recertyfikacji

2018-04-05 Projekt "Łączy Nas Pacjent"

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w Polsce realizuje projekt pn "Łączy nas pacjent". Od marca 2018r. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 

2018-03-09Mazowsze dla Syrii

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało akcję "Mazowsze dla Syrii".

2018-01-26Jesteś po 40-tce? Sprawdź swoje jelito grube. Uniknij raka. Zrób kolonoskopię w szpitalu na Józefowie za darmo!

Czy wiesz, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób? Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie*. Ministerstwo Zdrowia chce z tym walczyć poprzez realizację darmowych badań kolonoskopowych w polskich szpitalach – wśród nich jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

2018-01-17Masz wyznaczony termin zabiegu? Staw się w Izbie Przyjęć Planowych!

Dla komfortu i oszczędności czasu naszych pacjentów została utworzona Izba Przyjęć Planowych. Już nie trzeba stać w długich kolejkach do izby przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym razem z nagłymi przypadkami. Teraz pacjenci z wyznaczonymi terminami zabiegów przychodzą do szpitala właśnie w tych terminach i przez Izbę Przyjęć Planowych trafiają na dany oddział.

2018-01-12Rodzisz w naszym szpitalu? Możemy pobrać Twoją krew pępowinową!

Ale nie tylko – położne i lekarze pracujący w naszej lecznicy mogą pobrać również fragment sznura pępowinowego czy fragment łożyska. Są do tych zadań specjalnie przeszkoleni. Placówka ma podpisane umowy z kilkoma bankami komórek macierzystych. Sprawdź, z jakimi, jak wygląda procedura i jakie korzyści może przynieść pobranie i przechowywanie takiego materiału biologicznego.

2017-12-13Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza

W kontaktach między lekarzem a pacjentem ważna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek poinformować go, jaki jest jego stan zdrowia, jaka forma leczenia będzie dla niego najlepsza i jakie może przynieść ewentualne skutki. Jak prawnie to powinno wyglądać? Pacjencie, lekarzu - ten artykuł jest dla ciebie.

2017-12-08Prawa pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza - szkolenie

W środę 13. grudnia o godz. 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbędzie się szkolenie na temat ,,Świadoma zgoda pacjenta, a obowiązki informacyjne lekarza w świetle aktualnych przepisów prawa. Prawa pacjenta, a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych”. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu szpitala na Józefowie.

2017-11-24Kobieto! Sprawdź swoją cytologię!

Czy wiesz, że rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet po 45. roku życia? Każdego roku w Polsce prawie 4 tys. kobiet dowiaduje się, że ma tego raka – połowa z nich umiera. Nie pozwól, żeby dopadł i Ciebie – przyjdź na bezpłatną cytologię do szpitala na radomskim Józefowie.

2017-10-27Zmiany na parkingu przy szpitalu od 1. listopada

Już nie będzie opłat za postój na parkingu przed lecznicą u pracownika ochrony. Od 1. listopada parking będzie samoobsługowy. Pacjenci i odwiedzający będą wjeżdżać i wyjeżdżać na parking przez szlabany, a opłaty za postój będą opłacać w kasie automatycznej gotówką lub kartą PayPass. Pobyt do 15 min. na parkingu będzie za darmo! Będzie też monitoring.

2017-10-25Skorzystaj z mammografii za darmo

Zachęcamy panie 50+ do zbadania się w ramach programu profilaktycznego raka piersi. Badania mammograficzne można wykonać bezpłatnie w naszym szpitalu. Nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zadzwonić i się umówić. O tym wszystkich w Radiu Plus mówiły nasze specjalistki.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 70 000 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj