kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » lista oczekujących - poradnie specjalistyczne »

lista oczekujących - poradnie specjalistyczne

Informacja dla pacjentów o zasadach prowadzenia  list oczekujących na świadczenia  zdrowotne udzielane przez poradnie specjalistyczne/zakłady Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę.
 2. W przypadku, gdy świadczenie w zakresie AOS nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na  listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 3. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych wymienionych w osnowie Zarządzenia.
 4. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z kryteriami medycznymi oraz w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. W celu uzyskania danego świadczenia pacjent może wpisać się na listę oczekujących  u jednego świadczeniodawcy.
 6. Na liście oczekujących nie umieszcza się osób, które posiadają szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj.: kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.
 7. Na litach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy w zakresie ustalonego planu leczenia. Porady wynikające z ustalonego planu leczenia są uwzględniane przy planowaniu pracy personelu medycznego poradni specjalistycznych/zakładu -  terminarz wizyt.
 8. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych prowadzone są w postaci elektronicznej.
 9. Listy oczekujących  stanowią  integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 10. Listy oczekujących prowadzone są do danej poradni/zakładu, a nie do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w tej poradni/zakładzie.

   § 2

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w AOS dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zespołu poradni specjalistycznych/ zakładów, tj. w godz.  7.30-15.00, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, e-mail lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na podstawie skierowania – w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na jego podstawie. Skierowanie wypełnione zgodnie z §17 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinno zawierać:
 • czytelną pieczęć jednostki kierującej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • nazwę Poradni/nazwę Zakładu do której/którego kierowany jest pacjent,
 • rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem, rodzaj i zakres badania),
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 •  podpis i pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.                                                                                 

     3.  Umieszczanie na liście oczekujących odbywa się według kolejności zgłoszenia, zgodnie z określoną na skierowaniu przez lekarza kategorią medyczną - „pilny” , „stabilny”, która ma wpływ na termin realizacji świadczenia.                                                            

    4. Pacjent zobowiązany jest posiadać oryginał skierowania w dniu zgłoszenia się, w przeciwnym wypadku skierowanie to powinno zostać dostarczone  nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (dotyczy  to pacjentów zapisujących się telefonicznie, e-mailowo lub na podstawie kserokopii skierowania).

    5.  Osoba dokonująca wpisu ma obowiązek pisemnie poinformować pacjenta o terminie udzielenia świadczenia.

    6.  Po dokonaniu wpisu na listę oczekujących, pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania, który dołącza się  do prowadzonej listy oczekujących - w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania.

    7. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie oraz  rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, pacjent ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie rejestrację poradni specjalistycznych/rejestrację zakładu. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, pacjent ma możliwość osobistego odbioru oryginału skierowania, kserokopia skierowania  pozostaje w dokumentacji poradni/zakładu.

    8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia w ramach AOS, a które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy oczekujących,  Świadczeniodawca informuje  pacjenta w każdy możliwy sposób o zmianie terminu i podaje jego przyczynę. Dotyczy to także zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy,  informuje się następnego pacjenta z listy oczekujących o możliwości zmiany terminu na wcześniejszy, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

   9. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (względy medyczne lub zdarzenia losowe, na które pacjent  nie miał wpływu). Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

   10.  W przypadku przywrócenia pacjenta na listę oczekujących, w sytuacji o której mowa w ust.9 , ustala się nowy termin udzielenia świadczenia zdrowotnego.

     11. Wszystkie zmiany na liście oczekujących muszą zostać odnotowane w systemie informatycznym  wraz z określeniem powodu zmiany.

 

§ 3

ZMIANA TERMINU  NA  LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH

 

1. Zmiana terminu może zostać dokonana:

a) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie poradni/zakładu, których nie dało się przewidzieć  w momencie wpisu pacjenta na listę oczekujących (choroba lekarza, remont, zredukowanie części zasobów, awaria sprzętu itp.). W takiej sytuacji  stosuje się odpowiednio §2 ust. 8.

b) z przyczyn leżących po stronie pacjenta - gdy pacjent  poinformuje, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, z przyczyn medycznych lub ważnych zdarzeń losowych, na które pacjent nie ma wpływu. W takiej sytuacji ustalany jest nowy termin udzielania świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe wolne terminy przeznacza się je na przyspieszenie terminów realizacji świadczeń dla pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. Zawiadomienia powinny być kierowane do osób następnych na liście, czyli świadczeniobiorców czekających najdłużej.

§ 4

SKREŚLENIE Z  LIST OCZEKUJĄCYCH

1.  Skreślenie z listy oczekujących następuje w sytuacji gdy:

 1. pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie,
 2. pacjent poinformował o rezygnacji ze świadczenia - rejestratorka odnotowuje ten fakt na kserokopii skierowania oraz w kolejce oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym,
 3. zaprzestaje się wykonywania danego zakresu świadczeń przez poradnie – pacjentowi wydawane jest zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania, celem możliwości zapisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy.
 4. pacjent nie dostarczył oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. 

 

Podstawa prawna:

 

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138)
 3. ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491),
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
 5. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2017-10-19Nasi lekarze uczą się pracy na fiberoskopie

Laryngolodzy, pielęgniarki oraz pracownice centralnej sterylizatorni wzięły udział w szkoleniu z zakresu badań fiberoskopowych. Fiberoskop to urządzenie, dzięki któremu łatwiej zdiagnozować zmiany w obrębie nosa, gardła czy jamy ustnej. A to wszystko po to, by wystartować z programem profilaktycznym raka głowy i szyi. Szpital na Józefowie będzie go realizować.  

2017-10-18Choroba Alzheimera - objawy, leczenie, opieka nad pacjentem

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona chorobie Alzheimera. Niestety zachorowalność na to schorzenie wzrasta, dlatego szpital na Józefowie wraz z radomską fundajcą Pro Civitas Bono oraz szpitalem psychiatrycznym w Krychnowicach zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwartą konferencję "Alzheimer - choroba XXI wieku", która odbędzie się 15 listopada w szpitalu przy ul. Aleksandrowicza 5.

2017-10-18Szpital kupuje nowy sprzęt za prawie 7 mln 300 tys. zł

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał z budżetu Mazowsza prawie 7,3 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu. Do placówki trafi 40 nowoczesnych urządzeń m.in. na neonatologię, chirurgię, okulistykę, ginekologię, pulmonologię czy do pracowni elektrofizjologii i radiologii oraz neurologii.

2017-10-18 Oferty pracy dla lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, mgr pedagogiki specjalnej

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ul. Juliana Aleksandrowicza 5 zatrudni do pracy:

2017-10-17Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na FB

Zaczynamy przygodę z jednym z najchętniej wykorzystywanych portali społecznościowych w Polsce i na świecie. Chcemy w ten sposób dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców. Chcemy informować o tym, co dzieje się w szpitalu i przekazywać ważne dla pacjentów wiadomości.

2017-10-13Jesienią wirusy wracają z wakacji i nas atakują - wszystko o przeziębieniu i grypie

Chłodniejsze dni, wiatry, deszcze na zmianę ze słońcem - to idealne warunki dla wirusów. Jesienią zaczyna się sezon na przeziębienia i grypy - katar, kaszel, bół głowy, gardła, a czasami i gorączka, i bóle stawów. Trudno znieść te wszystkie dolegliwości. Na szczęście są skuteczne sposoby, by z nimi walczyć - o wszystkich mówi dr Paweł Strus, szef oddziału pediatrii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

2017-10-11Nie czekaj - przyjdź i zbadaj się. Za darmo!

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym realizowany jest program profilaktyki raka piersi. W jego ramach w zakładzie radiologii wykonywane są bezpłatne badania mammograficzne. Do skorzystania z nich na antenie Radia VOX i Radia Radom zachęcały nasze specjalistki.

2017-10-10Zapraszamy na otwartą konferencję „Alzheimer – choroba XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniu 15 listopada br. w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu.

2017-10-04Światowy Dzień Onkologii. Nasze lekarki w Radiu Radom

W ramach Światowego Dnia Onkologii nasze specjalistki onkologii klinicznej: dr Justyna Górlicka-Szymczyk i dr Izabela Nankiewicz-Mikusek z Oddziału Onkologii Ogólnej udzielały wywiadu w Radiu Radom. Zapraszamy do posłuchania.

2017-10-04PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

Zapraszamy Panie na bezpłatne badanie mammograficzne

2017-10-02Program "Ogarnij cukier” dla osób z cukrzycą

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki rozpoczęła cykl bezpłatnych interaktywnych wykładów online, podczas których w przystępny i ciekawy sposób zostaną poruszone tematy istotne dla osób chorych na cukrzycę.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-23Łączy nas krew, która ratuje życie.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. bierze udział w kampanii społecznej "Łączy nas krew, która ratuje życie",

2017-08-21Konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz siódmy ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

2017-08-10 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.

2017-05-31Transplantacja w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z ogromną radością po raz drugi w tym roku przyjął wyrazy podziękowania przekazane przez Poltransplant dla: 

2017-05-19Choroby odkleszczowe

Choroby odkleszczowe – choroby przenoszone przez kleszcze. W Polsce najczęstszymi chorobami odkleszczowymi są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Pozostałe rodzaje zakażeń są bardzo rzadkie.

2017-04-06Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych całą dobę

Informujemy, iż od dnia 03.04.2017r. istnieje całodobowa możliwość pobrania materiału do badań laboratoryjnych od pacjentów zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tut. Szpitala. 

2017-03-07Uroczystość z okazji uruchomienia nowo zakupionego 64-rzędowego Tomografu Komputerowego

W dniu 06.03.2017 r. w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego tomografu komputerowego.  

2017-01-02Laser frakcyjny chirurgiczny

Poradnia Chirurgii Ogólnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została doposażona w Laser frakcyjny chirurgiczny CO2 Fire Xel, wyposażony w nowoczesny skaner z systemem analizy skóry, który dzięki pomiarowi nawilżenia tkanki, pozwala na dobranie optymalnych parametrów zabiegu z zachowaniem bezpieczeństwa pacjenta, w oparciu o dane kliniczne przechowywane w pamięci. 

2016-01-07 Pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować, iż w dniu 14.12.2015r. w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala został wykonany pierwszy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w profilaktyce udaru niedokrwiennego mózgu. 

2015-09-16Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 09/KO/2015

2014-07-08BADANIA KLINICZNE

Na podstawie Zarządzenia Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. została wprowadzona procedura zawierania umów na przeprowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 81 800 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj