kontakt CENTRALA 48 361 30 00 wszystkie kontakty »
mapa serwisu
mapa strony
strona główna
strona główna
kontakt
kontakty
bip
STRONA GŁÓWNA »DLA PACJENTÓW » Prawa pacjenta »

Prawa pacjenta

INFORMACJA O PRAWACH

PACJENTÓW LECZONYCH

W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.), zwaną dalej ,,upprpp” Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o,.o. udostępnia informacje o prawach pacjentów:

I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń (art. 6 ust. 1 i 2 upprpp ).

2. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej (art. 6 ust. 3 pkt. 1 i 2 upprpp ).

3.  Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie to, jest bezzasadne (art. 6 ust.4 upprpp).

4. Pielęgniarka (położna) może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (położnej), jeżeli uzna, że żądanie to, jest bezzasadne (art. 6 ust. 6 upprpp).

5. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem (art. 7 ust. 1 i 2 upprpp). Ponadto pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych (art. 8 upprpp).

II. Prawo pacjenta do informacji

1. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z  tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta. Lekarz może  udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 9 ust. 1, ust.2, ust. 3 i ust. upprpp).

2. Po uzyskaniu od lekarza powyższej informacji, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie (art. 9 ust. 5 upprpp).

3. Pacjent ma prawo żądać informacji o swoim stanie zdrowia w pełnym zakresie, nawet wtedy jeżeli wg oceny lekarza ze względu na dobro pacjenta w przypadku niepomyślnych rokowań pacjent winien otrzymać tylko ograniczoną informację o stanie zdrowia (art. 9 ust. 6 upprp).

4. Pacjent ma prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych (art. 9 ust. 8 upprpp).

5. W przypadku nie podjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta przez lekarza jeżeli istnieją ku temu poważne powody po uzyskaniu zgody przełożonego, Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta   i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (art. 10 upprpp). Lekarz nie może odstąpić od leczenia pacjenta, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki  (art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ).

6. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka, położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach i wskazać miejsce podania do wiadomości pacjentów tej informacji (art. 11 ust. 1 upprp, art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. .o zawodach pielęgniarki i położnej).

7. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot (art. 12 upprpp).

III. Prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (art. 12a upprpp ).

IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego (art. 13 upprpp).

2. W celu realizacji prawa, o którym mowa powyżej osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta, z wyjątkiem następujących przypadków:

1) gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

5) postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (art. 14 ust. 1 i 2 upprpp).

 

V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia. Odmowa nie dotyczy ustawowego obowiązku szczepień ochronnych. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda oraz sprzeciw pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym, albo brak takiej woli (art. 16, art. 17 ust. 1 upprpp, art. 32 ust.1 i ust.7ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

2. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie PISEMNEJ zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu (art. 18 ust. 1 i 2 upprpp,  art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

3. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. Decyzje o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa powyżej lekarz w miarę możliwości konsultuje z innym lekarzem (art. 19 upprpp,  art. 33 i 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

4. Jeżeli zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej są wykonywane na zlecenie pacjenta, a nie na zlecenie lekarza, zgoda pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego ma być wyrażona w formie pisemnej (art. 25 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ).

5. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, grożących mu ujemnych skutkach oraz o prawdopodobieństwie ich wystąpienia, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować (art.24, art.25 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

6. Pacjent ma prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu klinicznym (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności, co najmniej dwóch świadków), po wcześniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego może w każdej chwili bez szkody dla siebie wycofać się z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt. 2, art. 37f ustawy z dnia 6 września 2001 r.  prawo  farmaceutyczne).

7. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz  cofnięcia tego sprzeciwu w każdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 upprpp, art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

2. Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma także prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień (art. 20 ust. 2 upprpp).

3. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna przy pacjencie osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny, udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej (art. 21 ust.1 i  2 upprpp).

VII. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na jego wniosek, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej,  w formie m.in.: wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii. W razie śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia (art. 23 ust.1, art. 26 ust. 1 i ust. 2, art. 27, art. 28 ust. 1 upprpp).

2. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych danych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 27 ustawy z. dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, art. 23 ust.2 upprpp).

VIII. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowy tryb postępowania przy wniesieniu sprzeciwu określa art. 31 i 32 ust.1 upprpp.

IX. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą   w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub do odmowy tego kontaktu (art. 33 ust.1 i 2 upprpp).

2. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą, należy rozumieć opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu. Koszty realizacji prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ponosi pacjent (art. 34 ust.1 i 2, art. 35 ust. 1 upprpp).

X. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, podmiot leczniczy jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania (art. 36 i art. 37 upprpp).

XI. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (art. 39 upprpp).

XII. Ponadto pacjent ma prawo do:

1. Wskazania osoby lub instytucji, którą podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne obowiązany jest niezwłocznie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci pacjenta (art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, bądź na własne żądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo do otrzymania oryginału oraz jednej kopii Karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z podaniem rozpoznania w języku polskim (art. 29 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, §22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia     21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.)

3. Wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sekcji zwłok (art. 31 ust. 2 z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej).

 

INFORMACJA O PRAWACH DZIECKA

W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

1. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia. Ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania w tym zakresie oraz do wyrażenia zgody na udzielenie  powyższych informacji innym osobom (art.  9 ust. 2 i ust. 3 i ust 5 upprpp, art.31 ust. 1 i ust. 5 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

2. Jeżeli jesteś małoletnim poniżej  lat szesnastu masz prawo do uzyskania od lekarza informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego (art.  9 ust. 7 upprpp).

3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o swojej pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych. Przedmiotowe prawo przysługuje również Twojemu przedstawicielowi ustawowemu  (art.  9 ust. 8 upprpp).

4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie  jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie PISEMNEJ (art. 17 ust. 1 i art. art. 18 ust. 3 upprpp, art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Prawo do przedmiotowej zgody ma także przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny (art. 17 ust. 1 i ust. 2 upprpp).

6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, osobą ubezwłasnowolnioną albo pacjentem chorym psychicznie lub upośledzonym umysłowo, lecz  dysponujesz dostatecznym rozeznaniem masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 17 ust. 3 upprpp).

7. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów (art. 5 ust 3 ustany z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

8. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 37 b ust.2 pkt 4 i art. 37 h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne).

9. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu (art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza ï lekarza dentysty; art. 37h ust. 1 pkt 3 i art. 37 b ust 2 pkt 2 z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne).

10. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem (§ 23 pkt 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych  z udziałem małoletnich).

11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

12. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa (art. 12 ust.4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów).

Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażania zgody wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala  psychiatrycznego (art. 22 ust.4 ustawy z dnia 16 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego).

 

 

 

Ankietaskos aktualności
AKTUALNOŚCIskos aktualności

2018-06-18PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LARYNGOLOGICZNE

REGIONALNY PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI "ZAPOBIEGAJ, DZIAŁAJ Z GŁOWĄ" Na badanie nie jest wymagane skierowanie ZAPISY na badania w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 14.30

2018-06-12 UDZIAŁ NASZEGO SZPITALA W VI PIKNIKU ZDROWIA MOŻEMY UZANĆ ZA SUKCES

W dniu 10 czerwca 2018 r. odbył się VI Piknik Zdrowia. Wzorem lat poprzednich Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. czynnie uczestniczył w Pikniku. W naszym punkcie pomiarowo-edukacyjnym można było wykonać pomiar stężenia cholesterolu, stężenia cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

2018-05-25Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

2018-05-24Wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na utworzenie Pracowni Leku Cytotoksycznego oraz na zakup angiografu fluoresceinowego dla potrzeb Poradni Okulistycznej    

2018-05-18Szpital bez Bólu - recertyfikacja na kolejne trzy lata

W dniu 16 maja 2018 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. brał udział w kolejnej, już trzeciej  recertyfikacji

2018-04-05 Projekt "Łączy Nas Pacjent"

Rzecznik Praw Pacjenta wraz z największymi organizacjami pozarządowymi w Polsce realizuje projekt pn "Łączy nas pacjent". Od marca 2018r. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 

2018-03-09Mazowsze dla Syrii

Stowarzyszenie Papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zainicjowało akcję "Mazowsze dla Syrii".

2018-01-26Jesteś po 40-tce? Sprawdź swoje jelito grube. Uniknij raka. Zrób kolonoskopię w szpitalu na Józefowie za darmo!

Czy wiesz, że każdego dnia z powodu nowotworu jelita grubego umiera w Polsce aż 28 osób? Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na raka jelita grubego w całej Europie*. Ministerstwo Zdrowia chce z tym walczyć poprzez realizację darmowych badań kolonoskopowych w polskich szpitalach – wśród nich jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

2018-01-17Masz wyznaczony termin zabiegu? Staw się w Izbie Przyjęć Planowych!

Dla komfortu i oszczędności czasu naszych pacjentów została utworzona Izba Przyjęć Planowych. Już nie trzeba stać w długich kolejkach do izby przyjęć na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym razem z nagłymi przypadkami. Teraz pacjenci z wyznaczonymi terminami zabiegów przychodzą do szpitala właśnie w tych terminach i przez Izbę Przyjęć Planowych trafiają na dany oddział.

2018-01-12Rodzisz w naszym szpitalu? Możemy pobrać Twoją krew pępowinową!

Ale nie tylko – położne i lekarze pracujący w naszej lecznicy mogą pobrać również fragment sznura pępowinowego czy fragment łożyska. Są do tych zadań specjalnie przeszkoleni. Placówka ma podpisane umowy z kilkoma bankami komórek macierzystych. Sprawdź, z jakimi, jak wygląda procedura i jakie korzyści może przynieść pobranie i przechowywanie takiego materiału biologicznego.

2017-12-13Świadoma zgoda pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza

W kontaktach między lekarzem a pacjentem ważna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek poinformować go, jaki jest jego stan zdrowia, jaka forma leczenia będzie dla niego najlepsza i jakie może przynieść ewentualne skutki. Jak prawnie to powinno wyglądać? Pacjencie, lekarzu - ten artykuł jest dla ciebie.

2017-12-08Prawa pacjenta a obowiązki informacyjne lekarza - szkolenie

W środę 13. grudnia o godz. 12.00 w auli Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu odbędzie się szkolenie na temat ,,Świadoma zgoda pacjenta, a obowiązki informacyjne lekarza w świetle aktualnych przepisów prawa. Prawa pacjenta, a obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Cywilnoprawne konsekwencje naruszenia praw pacjenta w postaci roszczeń medycznych”. Szkolenie jest przeznaczone dla personelu szpitala na Józefowie.

2017-11-24Kobieto! Sprawdź swoją cytologię!

Czy wiesz, że rak szyjki macicy jest drugim, po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet po 45. roku życia? Każdego roku w Polsce prawie 4 tys. kobiet dowiaduje się, że ma tego raka – połowa z nich umiera. Nie pozwól, żeby dopadł i Ciebie – przyjdź na bezpłatną cytologię do szpitala na radomskim Józefowie.

2017-10-27Zmiany na parkingu przy szpitalu od 1. listopada

Już nie będzie opłat za postój na parkingu przed lecznicą u pracownika ochrony. Od 1. listopada parking będzie samoobsługowy. Pacjenci i odwiedzający będą wjeżdżać i wyjeżdżać na parking przez szlabany, a opłaty za postój będą opłacać w kasie automatycznej gotówką lub kartą PayPass. Pobyt do 15 min. na parkingu będzie za darmo! Będzie też monitoring.

2017-10-25Skorzystaj z mammografii za darmo

Zachęcamy panie 50+ do zbadania się w ramach programu profilaktycznego raka piersi. Badania mammograficzne można wykonać bezpłatnie w naszym szpitalu. Nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zadzwonić i się umówić. O tym wszystkich w Radiu Plus mówiły nasze specjalistki.

2017-09-27Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. od niedzieli 1 października 2017 r., od godz. 8.00

Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) od godz. 8.00 rozpocznie funkcjonowanie Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

2017-08-01Odbiór indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów przeznaczonej do brakowania (zniszczenia)

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

2017-07-04Populacyjny Program Wczesnego wykrywania Raka Piersi

Zapraszamy na badania mammograficzne w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA

Programy profilaktyczne

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. realizowane są Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

Galeria foto

Zobacz galerię spacery i wirtualne wycieczki po po terenie naszego szpitala i nie tylko. Panoramy wirtualne, panoramy 360

Kontakt

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., ul. Aleksandrowicza 5, 26 - 617 Radom, Centrala tel. 48 361-30-00, fax 48 345-11-18
UE
<

NIP 7962963679, REGON 670209356
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ;
Nr konta bankowego 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 Bank PKO S.A. Oddział Radom
Kapitał Zakładowy – 70 000 000 00 zł

Strona www.wss.com.pl używa plików cookies by w pełni poprawnie prezentować zawarte w niej treści oraz gromadzić statystyki ruchu. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce plików cookies.

created by ITDOT
drukuj