Informacja dla pacjentów o zasadach prowadzenia  list oczekujących na świadczenia  zdrowotne udzielane przez poradnie specjalistyczne/zakłady Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego sp. z o.o.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) realizowane w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę.
 2. W przypadku, gdy świadczenie w zakresie AOS nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia, pacjent wpisywany jest na  listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 3. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prowadzenia list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych wymienionych w osnowie Zarządzenia.
 4. Listy oczekujących prowadzone są zgodnie z kryteriami medycznymi oraz w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. W celu uzyskania danego świadczenia pacjent może wpisać się na listę oczekujących  u jednego świadczeniodawcy.
 6. Na liście oczekujących nie umieszcza się osób, które posiadają szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj.: kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.
 7. Na litach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy w zakresie ustalonego planu leczenia. Porady wynikające z ustalonego planu leczenia są uwzględniane przy planowaniu pracy personelu medycznego poradni specjalistycznych/zakładu -  terminarz wizyt.
 8. Listy oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych prowadzone są w postaci elektronicznej.
 9. Listy oczekujących  stanowią  integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
 10. Listy oczekujących prowadzone są do danej poradni/zakładu, a nie do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w tej poradni/zakładzie.

   § 2

SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w AOS dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zespołu poradni specjalistycznych/ zakładów, tj. w godz.  7.30-15.00, na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego, e-mail lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 2. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się na podstawie skierowania – w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na jego podstawie. Skierowanie wypełnione zgodnie z §17 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinno zawierać:
 • czytelną pieczęć jednostki kierującej,
 • datę wystawienia skierowania,
 • nazwę Poradni/nazwę Zakładu do której/którego kierowany jest pacjent,
 • rodzaj porady (konsultacja, objęcie leczeniem, rodzaj i zakres badania),
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • rozpoznanie choroby oraz kod ICD 10
 •  podpis i pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu.                                                                                 

     3.  Umieszczanie na liście oczekujących odbywa się według kolejności zgłoszenia, zgodnie z określoną na skierowaniu przez lekarza kategorią medyczną - „pilny” , „stabilny”, która ma wpływ na termin realizacji świadczenia.                                                            

    4. Pacjent zobowiązany jest posiadać oryginał skierowania w dniu zgłoszenia się, w przeciwnym wypadku skierowanie to powinno zostać dostarczone  nie później  niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących (dotyczy  to pacjentów zapisujących się telefonicznie, e-mailowo lub na podstawie kserokopii skierowania).

    5.  Osoba dokonująca wpisu ma obowiązek pisemnie poinformować pacjenta o terminie udzielenia świadczenia.

    6.  Po dokonaniu wpisu na listę oczekujących, pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania, który dołącza się  do prowadzonej listy oczekujących - w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania.

    7. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie oraz  rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, pacjent ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie rejestrację poradni specjalistycznych/rejestrację zakładu. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, pacjent ma możliwość osobistego odbioru oryginału skierowania, kserokopia skierowania  pozostaje w dokumentacji poradni/zakładu.

    8. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia w ramach AOS, a które uniemożliwiają dotrzymanie terminu wynikającego z listy oczekujących,  Świadczeniodawca informuje  pacjenta w każdy możliwy sposób o zmianie terminu i podaje jego przyczynę. Dotyczy to także zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy,  informuje się następnego pacjenta z listy oczekujących o możliwości zmiany terminu na wcześniejszy, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

   9. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (względy medyczne lub zdarzenia losowe, na które pacjent  nie miał wpływu). Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

   10.  W przypadku przywrócenia pacjenta na listę oczekujących, w sytuacji o której mowa w ust.9 , ustala się nowy termin udzielenia świadczenia zdrowotnego.

     11. Wszystkie zmiany na liście oczekujących muszą zostać odnotowane w systemie informatycznym  wraz z określeniem powodu zmiany.

§ 3

ZMIANA TERMINU  NA  LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH

1. Zmiana terminu może zostać dokonana:

a) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie poradni/zakładu, których nie dało się przewidzieć  w momencie wpisu pacjenta na listę oczekujących (choroba lekarza, remont, zredukowanie części zasobów, awaria sprzętu itp.). W takiej sytuacji  stosuje się odpowiednio §2 ust. 8.

b) z przyczyn leżących po stronie pacjenta - gdy pacjent  poinformuje, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, z przyczyn medycznych lub ważnych zdarzeń losowych, na które pacjent nie ma wpływu. W takiej sytuacji ustalany jest nowy termin udzielania świadczenia zdrowotnego.

2. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe wolne terminy przeznacza się je na przyspieszenie terminów realizacji świadczeń dla pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. Zawiadomienia powinny być kierowane do osób następnych na liście, czyli świadczeniobiorców czekających najdłużej.

§ 4

SKREŚLENIE Z  LIST OCZEKUJĄCYCH

1.  Skreślenie z listy oczekujących następuje w sytuacji gdy:

 1. pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie,
 2. pacjent poinformował o rezygnacji ze świadczenia - rejestratorka odnotowuje ten fakt na kserokopii skierowania oraz w kolejce oczekujących prowadzonej w systemie informatycznym,
 3. zaprzestaje się wykonywania danego zakresu świadczeń przez poradnie – pacjentowi wydawane jest zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania, celem możliwości zapisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy.
 4. pacjent nie dostarczył oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1138)
 3. ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491),
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez Świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
 5. rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.