INFORMACJA DLA PACJENTÓW

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ PRZYSŁUGUJE:

  • Kombatantom
  • Inwalidom wojennym i wojskowym
  • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi
  • Zasłużonym Dawcom Przeszczepu
  • Uprawnionym żołnierzom lub pracownikom oraz weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobietom w ciąży
  • Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii
  • Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
  • Świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • Osobom deportowanym do pracy przymusowej