INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA LIST OCZEKUJĄCYCH NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. (OBOWIĄZUJE OD 30. 06. 2020)

 

INFORMACJA DLA PACJENTA

o możliwości i sposobie zapisania się na  listę oczekujących  na leczenie szpitalne w trybie planowym

w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

1.  Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci rozpoczynający leczenie, którym świadczenie zdrowotne nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

2.   Wpisu na listę oczekujących na leczenie szpitalne dokonuje się na podstawie skierowania, po osobistym zgłoszeniu się pacjenta.

3.  Na liście oczekujących nie umieszcza się osób, które posiadają szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością tj.: kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu.      

4.   Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się według kolejności zgłoszeń oraz zgodnie z kategorią medyczną wskazaną przez lekarza kierującego na skierowaniu i potwierdzoną przez lekarza kwalifikującego w szpitalu, lub określoną przez lekarza dokonującego kwalifikacji w szpitalu.

5.   Po dokonaniu wpisu na listę oczekujących, pacjent zobowiązany jest pozostawić oryginał skierowania, który dołącza się  do prowadzonej listy oczekujących.      

6.   Pacjent otrzymuje pisemną informację o terminie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

7.   W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

8.   W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent zgłasza się do lekarza IP/SOR, który ocenia stan kliniczny i określa ewentualnie zmianę kategorii na pilną oraz dokonuje zmiany terminu przyjęcia, zgodnie ze zmienioną kategorią.

9.   W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie lub rezygnacji ze świadczenia zdrowotnego, pacjent ma obowiązek jak najszybciej powiadomić o tym fakcie sekretariat danego oddziału.

10.  ZMIANA TERMINU  NA  LIŚCIE OCZEKUJĄCYCH  może zostać dokonana:

1) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Szpitala, których nie dało się przewidzieć   w  momencie wpisu pacjenta na listę oczekujących (choroba lekarza, remont, awaria sprzętu itp). W takiej sytuacji  Szpital informuje o tym fakcie pacjenta w każdy dostępny sposób, podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy.

2) z przyczyn leżących po stronie pacjenta - gdy pacjent  poinformuje, że nie może zgłosić się w wyznaczonym terminie, z przyczyn medycznych lub ważnych zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu. W takiej sytuacji, po osobistym zgłoszeniu się pacjenta, ustalany jest nowy termin udzielenia świadczenia zdrowotnego.

11. SKREŚLENIE Z  LIST OCZEKUJĄCYCH następuje w sytuacji gdy:

1) pacjent poinformował o rezygnacji ze świadczenia,

2) Szpital zaprzestaje wykonywania danego zakresu świadczeń, wówczas pacjentowi wydawane jest zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania, celem możliwości zapisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy.

3) w przypadku skreślenia z listy oczekujących, pacjent ma możliwość osobistego odbioru oryginału skierowania.

4) pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie. W przypadku uprawdopodobnienia przez pacjenta, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej (względy medyczne lub zdarzenia losowe, na które pacjent  nie miał wpływu). Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie  7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. W przypadku przywrócenia pacjenta na listę oczekujących, ustala się nowy termin udzielenia  świadczenia zdrowotnego.

Informację niniejszą podano do wiadomości publicznej na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484)