Zgodnie z postanowieniem §6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213):  „Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału (SOR) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjslistycznego Sp. z o.o. określa niżej wymienione zasady przekazania pacjenta z SOR do POZ/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

 1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w trybie nagłym udzielane są świadczenia zdrowotne osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

 2. Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania świadczeń zdrowotnych:
  1) kolor czerwony – pomoc natychmiastowa – pacjenci wymagajacy natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia,

  2) kolor pomarańczowy – pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 minut – pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia,

  3) kolor żółty – pomoc pilna, czas oczekiwania na badanie do 60 minut,

  4) kolor zielony – pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 120 minut;

  5) kolor niebieski – pomoc odroczona, czas oczekiwania na badanie do 240 minut.

 3. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być (na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1)  w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,

  2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 4. W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na Karcie segregacji medycznej, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.

 5. Kopię karty, o której mowa w ust. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

 6. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w SOR.

 7. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta SOR.

 8. Decyzja o dalszej hospitalizacji w innym niż SOR oddziale, (o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego) podejmowana jest – po zakończeniu procesu terapeutycznego w SOR – jednak nie później niż 72 godziny od zgłoszenia się pacjenta do SOR.

 9. Decyzja o odmowie hospitalizacji, o której mowa  w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213) podejmowana jest przez lekarza prowadzącego niezwłocznie po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.