Całkowita wartość projektu  -   23.148.676,49 zł

Wartość dotacji z UE                -   3.499.806,91 zł

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego  -  19.648.869,58 zł

 

logoMUE

 

termo4Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu uzyskał dofinansowanie w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Cel główny projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych  i instalacyjnych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym   Sp. z o.o.

Cele szczegółowe:

W ramach planowanej termomodernizacji obiektu pełniącego funkcję budynku szpitalnego wykonane zostaną wszystkie niezbędne prace budowlane, instalacyjne  i termomodernizacyjne, które uwzględniają dostosowanie w zakresie planowanych modernizacji Budynku Głównego Szpitala do wymagań współczynnika przenikania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od roku 2021  (dla budynków użyteczności publicznej od roku 2019).

Planowana Inwestycja przewiduje wykonanie następujących robót termomodernizacyjnych:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie ścian cokołowych piwnic
  • docieplenie stropodachu materiałem
  • wymiana okien, drzwi zewnętrznych na nowe PCV i aluminiowe
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi oraz  zaworów odcinających, instalacji rurociągów z rur polipropylenowych, ocieplenie instalacji centralnego ogrzewania, regulacja układu
  • montaż na-dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW na potrzeby własne Szpitala
  • modernizacja źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji  w nowe, bardziej efektywne źródło chłodu wykorzystujące energię odpadową istniejącego układu kogeneracyjnego
  • wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynkuw częściach wspólnych Szpitala na nowe energooszczędne oświetlenie LED, wymiana istniejącej instalacji oświetlenia  awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią  oświetlenia wewnętrznego budynku głównego Szpitala

Planowane efekty:

Realizacja  projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wpłynie na poprawę efektywności energetycznej poprzez, ograniczenie strat cieplnych, elektrycznych oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych wpłynie bezpośrednio na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz znaczący efekt ekologiczny a tym samym obniżoną emisję CO2 przez Szpital.

 

ANEKS

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu: "Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w latach 2018-2020:

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na termomodernizacji budynków A, B, C i D. Dla planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian cokołowych, ociepleniu stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., budowie nadachowej instalacji fotowoltaicznej, modernizacji źródła ciepła i zwiększeniu sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji w nowe, bardziej efektywne źródło chłodu wykorzystujące energię odpadową istniejącego układu kogeneracyjnego, wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynku w częściach wspólnych Szpitala (klatki schodowe, korytarze, itp.), wymianę istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią oświetlenia wewnętrznego budynku głównego Szpitala. W ramach Projektu zostaną zrefundowane koszty dokumentacji technicznej (audyt energetyczny ex-ante, dokumentacja projektowa) i stadium wykonalności a także sfinansowane kosztów nadzorów: inwestorskiego i autorskiego, koszty promocji i audytu energetycznego ex-post.

 

Zapis rzeczowy Projektu realizowany w roku 2018:

1. Dokumentacja:

1.1. Dokumentacja techniczna (refundacja);

1.2. studium wykonalności (refundacja).

 

Zapis rzeczowy Projektu realizowany w roku 2019:

1. Wykonanie robót budowlano-montażowych na budynkach A, B, C, D.

1.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Modernizacja instalacji cieplnej wody użytkowej;

1.3. Wymiana okien w piwnicach;

1.4. Wymiana okien zewnętrznych;

1.5. Ocieplenie stropodachu;

1.6. Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych;

1.7. Ocieplenie ścian zewnętrznych;

1.8. Skreślono;

1.9. Wymiana oświetlenia.

2. Budowa nadachowej instalacji fotowoltaicznej.

3. Skreślono.

4. Nadzór inwestorki.

5. Promocja.

 

Zapis rzeczowy Projektu realizowany w roku 2020:

1. Wykonanie robót budowlano-montażowych na budynkach A, B, C, D.

1.1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Modernizacja instalacji cieplnej wody użytkowej;

1.3. Skreślono;

1.4. Wymiana okien zewnętrznych;

1.5. Skreślono;

1.6. Skreślono;

1.7. Ocieplenie ścian zewnętrznych;

1.8. Wymiana drzwi zewnętrznych;

1.9. Skreślono.

2. Skreślono.

3. Modernizacja źródła ciepła i budowa źródła chłodu.

4. Nadzór autorski.

5. Nadzór inwestorski.

6. Promocja.

7. Audyt energetyczny ex-post.