Całkowita wartość projektu       -   5 280 548,37 zł

Wartość dotacji z UE                   -   4 224 438,69 zł

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego  -  1 056 109,68 zł

 

logoMUE

onko10Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu uzyskał dofinansowanie do projektu inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego z zakresu onkologii oraz kardiologii w ramach doposażenia Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.” w  ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI,  Jakość życia, Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów: Inwestycje  w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii)

Cel główny projektu:

zwiększenie jakości efektywnie świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie w obszarze kardiologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.

Cele szczegółowe:

 • modernizacja zasobów sprzętowych Szpitala

 • wymiana wyeksploatowanych sprzętów medycznych Szpitala na nowe

 • doposażenie Szpitala w niezbędne sprzęty medyczne

 • uzupełnienie oferty świadczeń realizowanych przez Szpital o niezbędne pozycje z zakresu onkologii oraz kardiologii

 • wzrost bezpieczeństwa obecnych i przyszłych pacjentów Szpitala w zakresie kardiologii oraz onkologii

 • wzrost efektywności realizowania świadczeń (wzrost jakości oraz skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie)

 • wzrost świadomości społecznej w zakresie możliwości dofinansowania infrastruktury szpitalnej

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup sprzętu medycznego  z zakresu onkologii, kardiologii (w tym kardiochirurgii). Obejmuje zakup sprzętów na rzecz Oddziałów posiadających umowę z NFZ na świadczenie usług, które mogą być wykonywane na sprzęcie planowanym do zakupu.  

Szczegółowe zestawienie sprzętów:

Kardiologia:

 • Echokardiograf
 • System monitorowania parametrów życiowych pacjentów (centrala, 4 x nadajnik telemetryczny monitorująca, 12 x kardiomonitor, stacja ładująca, bezprzewodowa sieć monitorowania telemetrycznego)
 • 2 x Rejestrator Holter ciśnieniowy
 • 3 x Uniwersalny aparat EKG (kardiologia)
 • Zestaw: Analizator holterowskiego EKG + 5 x rejestrator holterowski
 • 6 x Łóżka specjalistyczne z materacami przeciwodleżynowymi
 • 2 x Defibrylator (kardiologia)

Kardiochirurgia:

 • Narzędzia kardiochirurgiczne (zestaw do mini dostępu oraz tor wizyjny)
 • RTG - ramię C
 • Defibrylator
 • 6 x Materac przeciwodleżynowy
 • 1 x uniwersalny aparat EKG
 • 10 x Łóżko szpitalne
 • System monitorowania parametrów życiowych pacjentów (centrala,   6 x kardiomonitory)
 • 4 x respirator

Onkologia:

 • Komora laminarna wraz z wykonaniem prac dostosowujących pomieszczenie do instalacji komory
 • 42 x Łóżka szpitalne
 • Defibrylator (onkologia)
 • 10 x Pompa perystaltyczna
 • Aparat USG
 • 5 x Materac przeciwodleżynowy
 • 3 x Kardiomonitor (onkologia)
 • 3 x Wózek zabiegowy
 • 6 x pompa infuzyjna

Planowane efekty:

Realizacja  projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości warunków pracy, a pośrednio na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Efektem  realizacji   projektu będzie poprawa jakości świadczonych usług medycznych i podniesienie efektywności ponoszonych nakładów finansowych przez placówki ochrony zdrowia.