szpital slajd2Informujemy, że jesteśmy po trzydniowej wizytacji zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - teraz czekamy na wynik przeprowadzonego audytu. Wizytatorzy oceniali spełnienie przez szpital 221 standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Wszyscy pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby szpital znalazł się na chlubnej liście ok. 220 szpitali w Polsce, posiadających akredytację, potwierdzoną Certyfikatem jakości przyznawanym przez Ministra Zdrowia. Mamy nadzieję, że się udało. O wszystkim będziemy Was informować.  

 

 

loga

 

Przypomnijmy - bierzemy udział w projekcie "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcemy w wymierny sposób podnosić jakość i bezpieczeństwo opieki nad pacjentami w naszej placówce. Wraz z wprowadzeniem zmian finansowania systemu opieki zdrowotnej akredytacja zaczęła być postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający szpital na rynku usług. Podstawową ideą akredytacji jest dobrowolna ocena w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Każda placówka znajdująca się na liście instytucji z certyfikatem akredytacyjnym, należy do elitarnego grona tych, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Nasz szpital dokłada wszelkich starań, by znaleźć się w tym elitarnym gronie. Zgodnie z art. 3 ust 12 ustawy akredytacji udziela Minister Zdrowia na okres 3 lat.

 

Informacja o nowym projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

  • projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
  • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
  • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
  • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez m.in. wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach.