środa, 15 maj 2019 18:17

Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1